Historie obce Martínkov

Obec Martínkov, malebná, středně velká vesnice se nachází 9 km severozápadně od Moravských Budějovic. Obec má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své vesnice tak, aby byly položeny proti východu slunce.

Název obce nebyl vždy jednoznačný, nýbrž se vyvíjel. Původní jméno také nebylo Martinkov, ale Martinice. Pojmenování vsi bylo asi odvozeno od křestního jména Martin, nebo Martínek. Velmi často se objevuje vedle názvu obce přívlastek „Červený". Tento přívlastek získala ves pravděpodobně od červené hlíny v obci a okolí, popřípadě od charakteristického zabarvení střechy tvrze. Název obce se v historických pramenech často měnil. Například v roce 1368 - municionem in Ruffo Martinicz, v roce 1415 Martynkow czerwena, 1421 de Rotmartinitz, 1447 villam Rubeam Martinkow, 1672 Roth Martinkaw, 1872 Martrinkau, 1881 Červený Martinkov a v roce 1924 Martínkov. Není zcela zřejmé, kdy se Martínkov poprvé objevil v dějinách. Existuje několik verzí: mohlo se to stát roku 1260, kdy měl být kostel v Martínkově filiální ke kostelu v Jakubově; v další verzi nacházíme, že Martinice (Martínkov) se poprvé uvádí v roce 1225, kdy byly darovány klášteru v Oslavanech; jedna z variant předpokládá, že Martinkov patřil do budějovické provincie. Moravské Budějovice vstupují do historie roku 1231.


Starý Martinkovský erb

Majitelé vsi se velmi často střídali a Martinkov byl několikrát rozdělen mezi několik feudálů. Vzpomeňme několik majitelů, k nimž patřil Oldřich z Martinkova, Václav z Červených Martinic, Záviš z Martinkova, Fric z Předína, Jan z Leskovce, Martinkovští z Rozseče, Adam Hrubčický z Čechtína, Jiří Klouzal z Rynárce, Vilém z Roupova, Martin Sieghofer ze Sieghartsbergu a další.

Zdejší tvrz se poprvé uvádí v roce 1368. V roce 1409 se o tvrzi píše, že byla pobořena. Nepochybně se tak stalo za domácích válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem. Pro svou strategickou polohu byla krátce nato obnovena, neboť Martinkov měl velký význam i za husitských válek v dějinách Moravy. Došlo zde k tuhým bojům, ale historické prameny nenaznačují, že by byl Martinkov tehdy pokořen. V roce 1650 byl statek Martinkov připojen k panství Lesonice, jehož osudy dále sdílel. Martinkov se tomuto panství „odvděčil" tím, že byl jednou z nejvýbojnějších vsí během nevolnického povstání na Lesonickém panství v roce 1775.


Martinkovská škola
Martínkovská škola

První zmínky o školní výuce jsou z roku 1713. Po několika přestavbách a úpravách školní budovy došlo v roce 1977 v obci ke zrušení školy.


Náves v roce 1940
Náves v roce 1940

Náves v roce 2007
Náves v roce 2007

I po druhé světové válce zůstalo hlavním zaměstnáním zdejších obyvatel zemědělství. JZD zde bylo založeno v roce 1957, v roce 1959 mělo 156 členů a obdělávalo 556 ha členské zemědělské půdy. Usnesením členské schůze ze dne 14. 3. 1960 se JZD Martínkov sloučilo se sousedním JZD v Jakubově a přijaly nové pojmenování: JZD Nový život. Po roce 1945 zde byla nově postavena prodejna s hostincem a hasičská zbrojnice. V minulých letech došlo také k zásadním úpravám návsi a okolí.


Václav Kosmák
Václav Kosmák

V obci se nachází několik památek. K těm nejvýznamnějším patří farní kostel Nanebevzetí P. Marie, pomník Václavu Kosmákovi, Pomník padlým v I. světové válce, který byl v roce 2006 opraven, pamětní desky Václavu Kosmákovi - kněz spisovatel, Ottu Albertu Tichému - regenschori chrámu sv. Víta v Praze a Josefu Štefanovi - řídícímu učiteli, který byl v roce 1942 umučen nacisty. Za pozornost také stojí rybník Jordán, kde husité křtili své děti.


Martínkov na Komenského mapě  Moravy z roku 1627
Martínkov na Komenského mapě
Moravy z roku 1627

K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy - války na světě. Po této válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu. Obec Martínkov (Martinkow) je zakreslena na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575 a Komenského mapě Moravy z roku 1627. Na základě zpracovaných a předložených návrhů obdržel Martínkov dne 18. prosince 2000 od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nový prapor a znak, který byl dne 19. srpna 2001 slavnostně vysvěcen.


Tělocvična Sokola roku 1923
Tělocvična Sokola roku 1923

V obci pracuje několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů, Tělocvičná jednota Sokol, Mocní kačeři - oddíl kopané, Klub přátel historie Martínkova, Pěvecký sbor chrámu Nanebevzetí Panny Marie, Martínkovské ryze amatérské divadlo, krojovaný soubor Džbánek, Myslivecké sdružení, pobočka Českého svazu včelařů a další. Více se o místních spolcích dozvíte v sekci Spolky.

Obecní symboly

Znak obce Martínkov - zdůvodnění heraldických prvků

Znak obce Martínkov - zdůvodnění heraldických prvků

Znak obce Martínkov byl vytvořen na základě historických skutečností. Martínkovu se dříve říkalo Červený nebo Horoucí Martínkov dle červeného podloží celého území. Zbarvení je způsobeno výskytem oxidu železa. Proto do znaku byla jako základní barva použita červená. Cepy ve štítě znaku zlaté barvy představují revoluční tradice, to znamená, že Martínkov byl na Moravě největším střediskem husitského hnutí po Jevišovicích. Dále v roce 1775 bylo na panství lesonickém, pod které Martínkov patřil, největší selské povstání, jehož střediskem byl právě Martínkov. Cepy na štítě jsou zobrazeny tak, aby kromě zmíněného navíc připomínaly počáteční písmeno obce. Klenot zobrazený v dolní části znaku je vyjmut z erbu rodu Martínkovských z Rozseče, který držel ves ze všech majitelů nejdéle. Půlměsíc a hvězda jsou barvy zlaté.

Návrh znaku dle historických podkladů po odborné konzultaci s historikem PhDr. Janem Perničkou graficky ztvárnil Miroslav Magni z Jemnice.


Prapor obce Martínkov

Prapor obce Martínkov

Ze znaku obce byl odvozen i návrh praporu. V červeném poli nahrazují zkřížené cepy na znaku žluté pruhy. Prapor je dělen na krajích žlutými pruhy 1/8 délky se středovou krokví 1 : 8. Tyto pruhy a krokev tvoří písmeno ,,M". Rozměry praporu jsou 1 : 1,5 .

Rovněž návrh praporu zpracoval pan Miroslav Magni z Jemnice.

Významné osobnosti

Václav Kosmák

Václav Kosmák

(1843 - 1898)

Václav Kosmák (1843 – 1898)

farář, spisovatel

V malém domku čp. 76, vedle školy se v Martínkově narodil do sociální bídy dne 5. září 1843 jako čtvrté ze šesti dětí mistru krejčímu Antonínu Kosmákovi a jeho ženě Anežce, rozené Fialové, syn Václav. Příští den po narození byl pokřtěn od místního faráře Františka Jedličky. Kmotrem mu byl místní učitel Tomáš Smetana se svou manželkou Antonií. Jeho otec Antonín narozený 16. 1. 1811 byl padesát roků v obci krejčím a kostelníkem. Zemřel 9. 4. 1890 v Martínkově a byl pochován svým synem Václavem. Václavova matka Anežka, sloužila u martínkovského faráře Jedličky, který jí byl vzdáleným příbuzným. Zemřela 12. 10. 1863 na rozklad krve.

Mladý Václav na doporučení kněze P. Františka Jedličky začal studovat od roku 1854 na německém gymnáziu v Jihlavě, kde prožil pro svůj „nízký“ původ a špatnou znalost němčiny řadu ústrků a ponižování. Po ukončení gymnázia vstoupil v roce 1862 do brněnského semináře, kde byl 4. června 1866 vysvěcen na kněze. Již zde začal psát různé články, črty a básně, které byly otiskovány v několika časopisech.

Kosmákovým prvním místem po vysvěcení na kněze byly Moravské Budějovice. Od roku 1868 to byla Hostim a od 15. září 1869 byl přeřazen do Biskupic a po roce na faru v Řeznovicích u Ivančic. Zde začala jeho spisovatelská činnost delšími povídkami. Od 16. dubna 1872 byl Kosmák ustanoven administrátorem v Moutěnicích u Klobouk. Po několika dalších místech nastoupil 23. 12. 1877 do Tvarožné a odtud odchází 11. května 1893 do Prosiměřic u Znojma, kde také 15. března 1898 umírá.

Václava Kosmáka lze jednoznačně charakterizovat jako jednoho z nejvýznamnějších moravských buditelů a venkovského realistu druhé poloviny 19. století. Vzhledem k autorovu nepříliš dlouhému životu, překvapují Kosmákova díla svou rozsáhlostí a mnohotvárností. Tvorbu prodchnutou vzpomínkami na dětství prožité v Martínkově lze nalézt např. v dílech „Upomínky na mou zemřelou matku“, „Láska mateřská“, „Žebráci“, „Smutné kukátko“, „Osamělý kvítek“, „Oněmělá harfa“ a další. Jiný náhled na Martínkov lze nalézt např. v díle „Sláva a úpadek pana Jana Kroutila, Pololáníka z Drnkálova“, „Sázka“, „Humor k pláči“ nebo „Začarovaná koza“. K dalším zajímavým dílům, které mají vztah i k Moravským Budějovicím patří román „Eugenie“, nebo „Bída je, proto juchu“, „Vánočka“ a další. Václav Kosmák byl také často zván jako kazatel a řečník k významným kulturním a společenským událostem. V roce 1891 např. promluvil také při slavnostním svěcení kříže, který dnes stojí poblíž martínkovské křižovatky. Tak jako byl spisovatel kněz Václav Kosmák hrdý na Martínkov, jsou bezpochyby občané Martínkova hrdí na svého Václava Kosmáka.

Václav Kosmák
Josef Štefan

Josef Štefan

(1909 - 1942)

Josef Štefan (1909 – 1942)

řídící učitel, účastník odboje

Narodil se 11. února 1909 v Prostějově, později se rodina přestěhovala do Českého Těšína, kde dokončil studium reálného gymnázia. Z finančních důvodů nemohl dále studovat, proto se rozhodl věnovat učitelství. Aby získal potřebnou kvalifikaci, vstoupil do IV. ročníku učitelského ústavu v Opavě. Tam také v roce 1930 obdržel vysvědčení učitelské dospělosti.

Učil na několika školách v Beskydech, naposledy byl od 1. září 1932 učitelem – správcem obecné školy v Bystřici n/O. na Pasekách, což byla jedna z nejvýše položených českých škol ve slezských Beskydech. Brzy přišel rok 1938 a s ním nečekaná polská okupace Těšínska. Rodina byla nucena školu narychlo opustit, jejich bytové zařízení bylo rozkradeno.

Teprve od ledna 1939 získal Štefan místo jako učitel a správce školy v Martínkově. Tak jako na Těšínsku, dal se i zde Štefan do různých mimoškolních akcí ve prospěch mládeže i martínkovských občanů. Ovšem nemohl zůstat nečinným, když se v jeho okolí organizovala odbojová činnost. Občas za ním jezdil F. Bednář z Karpetné a rovněž školní inspektor Oldřich Štěrba, s kterým se znali z Českého Těšína. Štefan organizoval konspirativní schůzky odbojářů, obstarával pro různé osoby „Domovské listy“ a potravinové poukázky, které posílal do Brna a Plzně.

K zatčení Josefa Štefana došlo v Martínkově 11. března 1942, tedy krátce po zatčení Štěrbově. Byl odvezen do Brna do Kaunicových kolejí a zde vyslýchán a souzen pro velezrádnou činnost. Byl odsouzen k trestu smrti a popraven dne 18. června 1942 ve věku 33 let.

Poznámka:

V roce 1946 odhalil MNV v Martínkově Josefu Štefanovi pamětní desku na místní školní budově.
Dne 24. 6. 2017 proběhla v Martínkově pietní vzpomínka na Josefa Štefana ve spolupráci obecního úřadu Martínkov a Armády České Republiky. Dne 20. 8. 2017 byla odsloužena v místním kostele Navštívení P. Marie také mše svatá na jeho počest. K této příležitosti byla vydána publikace „Josef Štefan – Příběh statečného českého učitele“. Publikace je k dostání na obecním úřadě.

Josef Štefan
Otto Albert Tichý

Otto Albert Tichý

(1890 - 1973)

Otto Albert Tichý (1890 – 1973)

skladatel, varhaník, spisovatel a překladatel

Narodil se 14. srpna 1890 v Kosmákově rodišti v Martínkově. Již během gymnazijních studií v Třebíči a posléze semináři v Brně inklinoval k staroříšskému středisku Josefa Floriána. Jeho osobní vývoj ovlivnil Otokar Březina a Jakub Deml, který byl v roce 1906 na martínkovské faře.

Po absolvování gymnázia studoval na pražské konzervatoři, ale studia opustil a stal se členem Floriánovy řehole, s níž pobýval na různých místech Moravy, překládaje a vydávaje knihy. Po první světové válce se odebral do Paříže a pokračoval ve studiích na pařížské Schole Cantorum. V Paříži se 6. listopadu 1920 oženil a vzal si za manželku Veroniku, dceru francouzského spisovatele Leona Bloye, již poznal při překládání spisů jejího otce. Působil také řadu roků v Lausenne ve Švýcarsku. V roce 1936 se vrátil do Prahy a stal se dómským kapelníkem a později ředitelem kůru sv. Víta, kde působil osmadvacet let. Je autorem mistrovských děl z oboru duchovní vokální polyfonie, mše a noneta. Skládal hudební komorní, varhanní a klavírní lidové písně a díla symfonická. Významná byla i jeho činnost překladatelská. Pro Dobré dílo přeložil velkou část spisů svého tchána Leona Bloye. Přispíval rovněž do mnoha českých a moravských novin a časopisů. I když byl na odpočinku, pravidelně chodíval do svatovítské katedrály, kde také 21. října 1973 nedaleko hrobu biskupa Antonína Podlahy náhle klesl k zemi a zemřel ve věku třiaosmdesáti let.

Poznámka:

Dne 19. srpna 1995 se v jeho rodném Martínkově konala vzpomínková výstava na tohoto významného rodáka, v místním kostele se uskutečnil koncert jeho děl a byla odhalena pamětní deska na budově bývalé školy.

Otto Albert Tichý

Aktuality

16. 11. 2012

Obec

Martínkovský kostel dostane nový kabát

Dominantou naší malebné vesničky je bezesporu kostel Navštívení Panny Marie. Dnešní podobu získal po třicetileté válce, kdy byl na náklady Lesonického hraběte Karla Theofila  z Aichpichlů dokončen v roce 1713 a od 3. 5. 1958 je veden jako památkově chráněný objekt. V minulém desetiletí byla na kostele provedena nová střecha, co ale trápilo patrně většinu z obyvatel Martínkova, byl stav fasády. Věřím, že většinu, protože kostel není pouze místem setkávání věřících při bohoslužbách, nýbrž místem, kam občas zavítáme každý. Při křtech, svatbách či posledních rozloučeních nebo na koncerty sboru Jordán. V lednu tohoto roku byla vypsána výzva na žádosti o Evropské dotace v programu „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“. A právě pro to, že kostel neslouží pouze uzavřené skupině věřících, bylo na mimořádném zasedání zastupitelstva obce rozhodnuto, že bude podána žádost o dotaci z tohoto programu. Provedly se sondy do omítek pro posouzení jejich stavu, byl vypracován projekt a poté podána vlastní žádost. V červenci pak do Martínkova dorazila skvělá zpráva: mezi celkem 172. schválenými žádostmi je i ta naše. A dokonce hned na čtvrtém místě! Celkové náklady na opravu by měly dosáhnout 4,470.000,- Kč, dotace činí 4,023.000,- Kč. Rozdíl bude hrazen z prostředků Obce Martínkov a předpokládá se i uspořádání sbírky. Z obecního rozpočtu již byly uhrazeny i náklady na projekt a podání žádosti o vlastní dotaci.   Ve výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou firma ATELIER BDŠ s.r.o., která na podzim zahájila práce. Před zimní přestávkou tak bylo provedeno odvodnění základů pomocí drenáží a částečné odstranění původních poškozených omítek. Práce jsou pravidelně kontrolovány zaměstnanci Národního památkového ústavu, kteří na místě rozhodují o rozsahu otlučení omítek, či jejich zachování. Na jaře pak bude činnost stavební firmy pokračovat a skončí až v době, kdy dominanta obce dostane nový nátěr. V této souvislosti začíná být na pořadu dne otázka, co se stromy kolem kostela. A to nejen s topoly, které rozebírají podezdívku u vstupu do chrámu, ale i ze zelení ze strany návsi. Do těchto chvil po většinu roku „zakrývaly“ nevzhlednou fasádu, ovšem tuto funkci již zanedlouho plnit přestanou. Naopak je žádoucí, aby se pohled na nově opravený kostel co nejvíce otevřel. O rozsahu kácení se bude rozhodovat na lednové schůzi obecního zastupitelstva, na které již nyní zveme všechny, kdo chtějí vyjádřit svůj názor. Protože, jak už bylo uvedeno výše = kostel se dotýká nás všech.  

15. 12. 2011

Obec

Budova OÚ dostala nová okna

Budova Obecního úřadu, dříve školy, se v letošním roce dočkala další na první pohled velmi výrazné změny. Po provedení nové střešní krytiny a rekonstrukci některých vnitřních prostor v minulých letech, došlo letos k výměně oken. Jako dodavatel byla ve výběrovém řízení zvolena AZ okna Moravské Budějovice, která zvítězila s cenovou nabídkou ve výši 275.545,- Kč. Další náklady si vyžádalo zednické zapravení, které provedla firma pana Josefa Pléhy z Martínkova a osazení vnějších parapetů. To provedl klempíř Josef Svoboda, rovněž z Martínkova. Na celou akci obdržela obec příspěvek z Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova ve výši 111.000,- korun. Na podzim byly znovu osazeny i repasované vstupní dveře, jejichž oprava byla svěřena panu Čurdovi z Radkovic u Budče.  Dle finančních možností rozpočtu obce bychom v příštích letech rádi provedli novou fasádu, případně další úpravy interiérů.     Výměna oken ve škole nebyla jedinou investiční akcí letošního roku. Na jaře bylo provedeno statické stažení zdí a podhled v prodejně. Za tyto práce bylo zaplaceno 62.346,- Kč, provedení elektroinstalací a nového osvětlení v podhledech pak přišlo na dalších 25 tisíc. Jako každý rok byly lokálně opraveny povrchy obecních komunikací, tentokrát s nákladem ve výši 40 tisíc korun.

15. 8. 2011

Obec

2. Setkání rodáků, občanů a přátel Martínkova

Druhé setkání rodáků, přátel a občanů se uskutečnilo při příležitosti krojované pouti ve dnech 12. – 14. srpna 2011. V pátek proběhla vernisáž výstavy, kterou připravil Klub přátel historie Martínkova v horních patrech bývalé školy. Výstava se obsahově týkala života v obci, činnosti místních spolků a na mnoha fotografiích byly i vidět změny, kterými Martínkov procházel během uplynulých let. Druhá část výstavy byla věnována životnímu jubileu pana Vlastimila Smetany, který spolu se starostou obce výstavu zahájil. Zároveň byla pokřtěna kniha I.MARTÍNKOVSKÝ VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. V podvečerních hodinách vztyčili místní mladíci na návsi máj a první den hodů byl zakončen posezením u cimbálu. Setkání rodáků bylo slavnostně zahájeno v sobotu odpoledne, kdy starosta obce pan Josef Svoboda přivítal rodáky, spoluobčany a pozvané hosty. Během svého vystoupení připomenul důležité změny v obci, které nastaly od prvního setkání v roce 2006. Zároveň vzpomněl činnost místních spolků a všem poděkoval za aktivní činnost. Po něm vystoupil předseda mikroregionu pan Jan Kocáb, který poděkoval za pozvání a pochválil život v Martínkově. „Vidím, že pokud lidé táhnou za jeden provaz, dokážou předělávat obec k neuvěřitelným výsledkům“ řekl pan Kocáb. Setkání pozdravil i starosta města Moravské Budějovice ing. Vlastimil Bařinka a po něm vystoupil zastupitel Kraje Vysočina ing. Jan Nekula. Ten vzpomněl i na období, kdy byl občanem Martínkova a spolu se svoji rodinou navštěvoval místní kostel nebo hrál na tanečních zábavách. „Rád se vždy hlásím k tomu, že jsem kdysi také byl Martínkovským občanem a před chvílí jsme si toto období s některými z Vás připomněli. Martínkov vzkvétá, to je vidět a já vím, že to je zásluha Vás všech. Já věřím, že v Martínkově je cosi uloženého přímo v těch zdech, těch základech a přeji Vašemu setkání, ať se vydaří“. Po slavnostním úvodu se většina z přítomných přesunula do místního kostela, kde jim část odpoledne svým koncertem zpříjemnil pěvecký sbor Jordán. V té chvíli se již na návsi chystala dechová hudba Horanka, která i přes krátké přeháňky vyhrávala k poslechu i tanci až do setmění. Během odpoledne předvedla svá vystoupení i tanečně-recesistická skupina našich mužů „Poupata“   V té chvíli již probíhala další neodmyslitelná součást hodů – vyzývání stárek. Krojovaní hoši během průvodu obcí klepou na dveře domů, za nimiž na ně čekají jejich děvčata – stárky. I tento průvod si návštěvníci setkání se zájmem prohlédli a ještě před odchodem na večeři si někteří i zatančili na venkovním parketu. Pouťovou zábavu zahájil starosta obce předáním hodového práva krojované chase. Členové souboru Džbánek pak vystoupili s jedním ze svých pásem a zábava mohla naplno začít. Na Martínkov se snesla tma a k noční obloze vzlétl za doprovodu hudby nádherný ohňostroj. Nedělní dopoledne patřilo již tradičně mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie v Martínkově. Po obědě se obcí vydal krojovaný průvod a poté již přišel hlavní program nedělního setkání – vystoupení pod májí. K místním souborům Džbánek a Martínek se přidali i jejich hosté z Domamile a Okříšek. Po jejich vystoupení se ujal slova starosta Svoboda, který poděkoval všem za to, že do Martínkova dojeli na druhé setkání rodáků. Rovněž poděkoval místním spolkům – Sokolu, Hasičům historikům i všem ostatním, kteří se na organizaci víkendového setkání podíleli. Poslední akcí martínkovského srpnového víkendu pak bylo znovu posezení u cimbálu v sokolovně.   Druhé setkání rodáků, přátel a občanů Martínkova je minulostí. Mnohým z nás se ale jistě budou vracet vzpomínky na chvíle, kdy jsme se během těch tří dnů mohli setkat se svými příbuznými a přáteli z okolí i z míst vzdálenějších. A věřím, že i všichni rodáci a návštěvníci setkání si od nás odvezli plno hezkých zážitků. Ze celé akce byl pořízen videozáznam, který si v případě zájmu můžete zakoupit na Obecním úřadě. Na shledanou v Martínkově v roce 2016!  

Nadcházející události

Nejsou k dispozici žádné nadcházející události

Informace pro občany

8. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Martínkovský zpravodaj 2022

Martínkovský zpravodaj 2022

Vážení spoluobčané, přátelé a příznivci naší obce.

V letošním roce se k vám dostal Martínkovský zpravodaj v novém termínu a také v nové podobě.

Rád bych tímto poděkoval všem, kteří do zpravodaje přispěli a hlavně těm, kteří tomu dali svůj čas a dobrý nápad. Na tak malou vesnici máme vcelku obsáhlý zpravodaj a na to můžeme být jedině pyšní.

Velice děkuji autorům tohoto povedeného díla:

Mgr. Jitce Vyplašilové, Ing. Jaroslavovi Veselskému a Davidovi Pokornému.


Josef Svoboda

starosta obce Martínkov

3. 5. 2023 - 30. 6. 2023

Platba poplatku za odvoz komunálního odpadu

Platba poplatku za odvoz komunálního odpadu

1

Užitečné informace

Služby v obci

Obecní úřad

Úřední hodiny:
úterý 17:00 – 19:00
pátek 17:30 – 19:30

Obecní knihovna

Otevírací doba:
pátek 16:00 – 17:00

Obecní úřad, obecní knihovna
Obecní úřad, obecní knihovna

Pohostinství Martínkov

Martínkov 132

Provozní doba:
pondělí 10:00 – 23:00
úterý 10:00 – 23:00
středa 10:00 – 23:00
čtvrtek 10:00 – 23:00
pátek 10:00 – 24:00
sobota 10:00 – 24:00
neděle 10:00 – 23:00

Denní menu 10:30 - 14:00
Pokud menu bude k dispozici, bude zobrazeno zde
Objednávky na tel: +420 732 369 793


Smíšené zboží

Martínkov 132

Otevírací doba:
pondělí 7:00 – 10:00 15:00 - 16:00
úterý 7:00 – 10:00 zavřeno
středa 7:00 – 10:00 15:00 - 16:00
čtvrtek 7:00 – 10:00 zavřeno
pátek 7:00 – 10:00 15:00 - 16:00
sobota 7:00 – 9:00 zavřeno
neděle zavřeno zavřeno

Pohostinství a obchod Martínkov
Pohostinství a obchod Martínkov

Lékařská služba

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Jiřina Františková

Adresa:
Mobil: +420 606 381 938
E-mail: j.frantiskova@seznam.cz
IČ: 64271439
Web: mudrfrantiskova.cz

Adresa Lesonice:
Lesonice 1
675 44 Lesonice
Tel: 568 442 222

Adresa Želetava:
Sadová 324
675 26 Želetava
Tel: 568 442 222

Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 10:00 Lesonice
  10:30 – 13:00 Želetava
úterý 7:30 – 10:00 Domamil
  10:30 – 13:00 Budkov
středa 7:00 – 12:30 Želetava
  13:00 – 18:00 Lesonice
čtvrtek 7:30 – 9:00 Jakubov
  9:30 – 13:00 Lesonice
pátek 7:30 – 12:00 Želetava

Lékařská služba

Římskokatolická farnost Martínkov

Adresa:
Martínkov 25
675 44 Lesonice
Tel: +420 774 053 855
E-mail: martinkov@dieceze.cz
farnost-martinkov.webnode.cz

Duchovní správce farnosti:
R. D. Tomáš Mikula

Pořad bohoslužeb:
neděle 9:30
pátek 18:00

Kostel Navštívení Panny Marie
Kostel Navštívení Panny Marie

Pošta

Adresa:
Lesonice 117
675 44 Lesonice
Tel: +420 606 790 769
Informace o pobočce (www.postaonline.cz)

Otevírací doba:
pondělí 14:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00
středa 14:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00
pátek 8:00 – 11:00
sobota zavřeno
neděle zavřeno

Česká pošta