Klub přátel historie

      KLUB  PŘÁTEL  HISTORIE  MARTÍNKOVA

Dne 5. dubna 1997 založilo šest nadšenců ve Smetanově síni  v Martínkově Klub přátel historie Martínkova. Téhož dne také zvolili  výbor a stanovy klubu.

Martínkovský rodák Vlastimil Smetana  byl zvolen předsedou klubu, Josef Veselský jako místopředseda, Prof. Pavel Valíček jednatelem, Jiří Svoboda pokladník, Pavel Herot kronikář a Karel Horký ml. jako revizor účtů. Posléze členskou  základnu rozšířil Ing. Josef Bajgl a Radek Svoboda.

„Klub je otevřená organizace, která sdružuje zájemce o historii Martínkova a jeho okolí", tak zní úvodní věta stanov.  Z počátku se členové zaměřili na studium dosud vydaných a také členům dostupných historických materiálů, publikací, kronik apod. Zaměřovali se  na získávání materiálů,  které se týkají počátku i dalšího  vývoje obce, školy, kostela, fary, pivovaru, mlýnu, železáren, obchodů, řemesel apod. Pozornost patřila a patří osobnostem, které se v Martínkově narodily, žily a nebo se zasloužily o rozvoj obce.  Začala spolupráce se státním archivem, knihovnami, historiky  i s organizacemi podobného poslání v okolních obcích.  Jeden ze záměrů bylo individuální či kolektivní vydávání různých publikací, pohlednic a dalších materiálů.     Snaha je také  získat vykopávkami  historické předměty, které by se analyzovaly s odborníky.  Každý člen má za povinnost shromažďovat různé zajímavé historické materiály, s kterými by mohla být seznámena  veřejnost.  Členové klubu  by měli  spolupracovat s představiteli obce i s různými zájmovými organizace v obci. Snahou by také mělo být v obci v budoucnu otevřít  menší muzeum se specifickým zaměřením.  Jeden z úkolů  pro členy klubu je  zajistit  každý  rok výstavu materiálů mající vztah k obci v bývalé základní škole.

Tento úkol se vzal jako jeden z prvořadých. Ještě téhož  roku byla uspořádána  16. srpna 1997 první výstavu v jedné třídě bývalé základní školy v Martínkově. Jednalo se o prezentaci materiálů ze soukromých sbírek členů, a to výstavu pohlednic, fotografií, map, obrazů, kronik, publikací apod. V průběhu dalšího období členové prostudovali  různé publikace a sbírali materiály pro další výstavu v roce 1998.  Byla zaměřena na 100. výročí úmrtí míst

rodáka P. Václava Kosmáka. Současně proběhla výstava fotografií Vlastimila Smetany a obrazů Pavla Herota. Při vernisáži výstavy byla pokřtěna brožura, kterou zpracoval  Vlastimil Smetana s názvem „Povídky z Martínkova a okolí".

V roce 1999 jsme opět při příležitosti místní poutě otevřeli výstavu v prostorách bývalé školy. Tentokrát byla využita i druhá třída školy. Ve velké třídě byly vystaveny  fotografie členů fotoskupiny Spektrum z  Moravských Budějovic s názvem: „Martínkov očima členů fotoskupiny Spektrum."  Členem fotoskupiny SPEKTRUM je i předseda klubu Vlastimil Smetana. V tomto roce jsme se poprvé zaměřili na zaniklá, či zanikající řemesla v obci. Jednalo se o ukázky bednářského, kolářského a truhlářského umění.

Posláním výstavy v roce 2000 bylo nafotografování  jednotlivých domů v obci. Prakticky byl Josefem Veselským nafotografován každý dům v Martínkově a pokud se podařilo, byl  srovnávám se starou fotografií, či pohlednicí.  Vystaveny byly také různé mapy, kde se nacházel Martínkov.

Druhá třída patřila opět ukázkám řemesel, které se  v obci provozovaly. Jednalo se o  umění kovářské a podkovářské.

V roce  2001 se věnovali členové klubu společně  s představiteli obce přípravě nového znaku a praporu Martínkova. Aktivně s nimi spolupracoval Josef Veselský, Radek Svoboda, Pavel Valíček a další. Vše se podařilo, a tak se členové klubu podíleli také na svěcení těchto  obecních symbolů. Ve výstavní síni byly představeny   zhotovené barevné erby některých dřívějších majitelů, dále  fotografie zachycující současný vývoj obce.  Při této příležitosti byly   nabídnuty ke koupi dvě nové pohlednice  Martínkova, které nafotografoval Vlastimil  Smetana.

Dne  21. září 2001 byla  vernisáží otevřena v Zámeckých konírnách v Moravských Budějovicích výstava obrazů s názvem Alternace 2001. Mezi výtvarníky, kteří se představili veřejnosti, byl i člen klubu Pavel Herot.

„Hra o lásce a zradě", tak nazval lidovou hru Václav Florián, ve které hráli i dva členové klubu Pavel Herot a Radek Svoboda. Jedna z repríz se konala i 28. října 2001 v prostorách Městského kulturního střediska v Moravských Budějovicích.

Dne 8. listopadu 2001 navštívili členové klubu i další občané Martínkova vernisáž výstavy fotografií autora Vlastimila Smetany v Zámeckých  konírnách v Moravských Budějovicích. Tato výstava byla uspořádána k příležitosti životního jubilea, šedesáti roků  autora.

V sobotu 13. července 2002 uspořádali členové klubu společně s dalšími zájemci vlastivědnou vycházku do méně známých míst  v lesích okolí Martínkova. Průvodci této expedice byl Jaroslav Svoboda z Horek a jeho bratr Jiří Svoboda z Martínkova.V rámci bohaté náplně, která byla nečekaně narušena silnou bouří, účastníci také vyčistili Čertovu studánku v oblasti Žlabů. 

Výstava v roce 2002 se konala opět při příležitosti místní poutě a nesla název: „Flóra a fauna v katastru i regionu". Současně byly vystaveny nerosty nalezené v okolí obce. Druhou  místnost jsme věnovali současnému včelařství a z mapování studánek, rybníků a potůčků v katastru Martínkova.  Tuto část výstavy garantoval Bc. Karel Horký a Jiří Svoboda.

Na výstavě v roce 2003 jsme opět připomněli návštěvníků místního rodáka, spisovatele  a kněze P.Václava Kosmáka. Jednalo se o výročí 160. roků od jeho narození a 105 let výročí úmrtí.  Dále jsme vystavovali i dostupné materiály a fotografie k příležitosti 80. výročí uvedení do provozu místní Sokolovny.  Vernisáže byli přítomni i představitelé obce Tvarožná, kde P. Václav Kosmák určité období  působil.  Křtila se také nová publikace autora Vlastimila Smetany: „Václav Kosmák - Homér moravského  lidu".  Výstavu týkající se místní sokolovny garantoval Prof. Pavel Valíček.

Společně se členy Muzejního spolku v Moravských Budějovicích, se zúčastnili  i někteří členové klubu dne 20. května 2004 návštěvy Hrotovic, kde si prohlédli Informační středisko a muzeum Františka Zvěřiny.  Poté jsme se přemístili do Mstěnic, kde následovala prohlídka lokality  za odborného výkladu Rostislava Nekudy z Brna, který se zde desítky roků podílí na archeologickém výzkumu. Tato exkurze byla pro účastníky mimořádné poučná.

Rok   2004 byl již po deváté vyhlášen jako Mezinárodní rok rodiny, a proto jsme při příležitosti místní poutě vystavovali  svatební oznámení, fotografie ze současných  i dřívějších  svateb, převážně občanů Martínkova. Současně na panelech mohli návštěvníci vidět  ženy na pohlednicích, fotografiích a poštovních známkách.

V  roce 2004 se křtily dvě publikace, které vydal místní obecní úřad, a to „Vzpomínám na Martínkov", od učitele Emanuela Svobody, který pro tisk připravil Prof. Pavel Valíček. Tu  při vernisáži prezentoval starosta Zdeněk Řepa a kmotrem byl starosta Jakubova Miroslav Kabelka.  Další publikace byla od autora Vlastimila Smetany s názvem „Svatby a manželství v čase minulém". Kmotrem byl Karel Horký st. Výstava byla otevřena pro veřejnost v sobotu 14. 8. 2004 a 15. 8. 2004. Průvodci výstavou byli opět Jiří Svoboda a Josef Bajgl.

V roce 2005 se zaměřovali členové klubu na 230. výročí selských rebelií na lesonickém panství. Přípravy začaly již na konci roku 2004 pravidelnými schůzkami v Lesonicích.

V průběhu příprav, v pátek 15. července 2005 byla v 18.00 hodin v Martínkově vyňata z Pomníku padlým v I. světové válce kovová schránka s historickými dokumenty z roku 1920. Na akci se podíleli někteří členové klubu.

Součástí Setkání rodáků v Lesonicích, které proběhlo ve dnech 29. až 31. července  2005, bylo vzpomenuto i události z roku 1775, rekonstrukcí těchto událostí. Této akce se zúčastnili čtyři členové klubu,  a to: Radek Svoboda, Prof. Pavel  Valíček, Josef Veselský a Pavel Herot.  Publikaci k této události zpracoval Vlastimil Smetana.

Při příležitosti poutě v Martínkově dne 21. srpna 2005 byly v bývalé škole v Martínkově vystaveny fotografie z rekonstrukce rebelie a historické dokumenty mající v převážné míře vztah k roku 1775.

Dne 20. srpna 2005 proběhla na bojišti v „Údolí včel" u Jackova rekonstrukce bitvy s názvem „Zapomenutý příběh Červeného Martínkova". Této nevídané podívané se zúčastnili jako diváci i někteří členové klubu.

Při příležitosti Císařského posvícení v Moravských Budějovicích ve dnech 14. až 16. října 2005 uvedli v sobotu 15. října na Zámeckém nádvoří reprízu rekonstrukce „Selských rebelií" v režii Radka Svobody.  Obecní úřad v Martínkově se s podporou Klubu přátel historie Martínkova  prezentoval v Zámeckých konírnách na výstavě fotografií a historických dokumentů společně s dalšími vybranými obcemi Moravskobudějovického mikroregionu.

V pátek 28. října 2005 se v dopoledních hodinách sešli zastupitelé obce Martínkov a předseda Klubu přátel historie Martínkova v budově OÚ, aby společně do nové kovové schránky uložily historické materiály.  Slavnostní odpoledne téhož dne začalo v 15.00 hodin před budovou obecního úřadu, odkud se všichni přítomní odebrali k Pomníku padlým v I. světové válce. Do něj byla opět slavnostně  uložena kovová schránka   jako vzkaz příštím generacím. Slavnostními řečníky byl předseda obce Zdeněk Řepa a předseda klubu Vlastimil Smetana.

V roce 2006 se členové klubu zaměřili společně se členy místného zastupitelstva na důležitou akci, a to: „Setkání rodáků, občanů a přátel obce v roce 2006." K této příležitosti předseda klubu Vlastimil Smetana  v dohodě se členy zastupitelstva připravil rozsáhlejší a historicky zajímavou publikaci: „Historie školy v Martínkově".

V ní autor popisuje vývoj školy  a život v obci od roku 1713 až do roku 1977, kdy byla škola v Martínkově uzavřena. Byla také vydána nová kolekce historických pohlednic Martínkova.  Vernisáž se konala v pátek 18. srpna 2006. Při této příležitosti byla také pokřtěna publikace Vlastimila Smetany, kde byl kmotrem  Zdeněk Řepa, starosta obce Martínkov. Na výstavě byly k zhlédnutí historické a dobové fotografie, fotografie všech domů v obci a další historické materiály. Ve druhé třídě školy připravil Bc. Karel Horký výstavu týkající se vývoje myslivosti v obci. Průvodci výstavy Josef Bajgl a Jiří Svoboda také prodávali vydané publikace v obci, pohlednice a další upomínkové předměty.

Výstavy i dalšího dění v obci s zúčastnilo mnoho hostů, rodáků i dalších návštěvníků. Byli zde také rodáci  ze zahraničí. K vzácným hostům patřil hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, kandidát na senátora Vítězslav Jonáš, předseda Moravskobudějovického mikroregionu Jan Nekula a další starostky a starostové obcí mikroregionu. Návštěvníci Martínkova si také prohlédli prostory obecního úřadu, hasičské zbrojnice a chrám Nanebevzetí P.Marie.

Jsou všechny předpoklady, že této náročné akce se velmi dobře zhostili jak zastupitelé obce, členové Klubu přátel historie Martínkova, členové Sokola, hasičů i další obětaví občané Martínkova.

Martínkov - leden 2007

                                                                                                   Vlastimil Smetana

                                                                               předseda Klubu přátel historie Martínkova